REGULAMIN KONFERENCJI
„15th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science”
ISSRNS - 2022

 
§ 1
Organizatorzy, Termin i czas trwania
  • Konferencja „15th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science” (dalej jako „Konferencja”) organizowana jest wspólnie przez Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego (PTPS), Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) i Instytut Fizyki Jądrowej PAN (IFJ PAN) i odbywają się w dniach od 22 do 25 sierpnia 2022 r. w Krakowie.
  • W trakcie Konferencji uczestnikom przedstawione zostaną przygotowane dla nich formy aktywności, które zostaną określone odrębnymi programami. Programy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną zamieszczone na stronie internetowej issrns2022.synchrotron.org.pl  
  • Szczegółowe informacje o Konferencji i programie znajdują się na stronie internetowej Konferencji: issrns2022.synchrotron.org.pl
  • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zarejestrowanie się na Konferencję (ust. 4 poniżej), jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
  • Obsługę Konferencji w zakresie rejestracji, płatności, przesyłania abstraktów i innych działań organizacyjnych zapewnia Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 27, 01-515 Warszawa, NIP: 522-000-29-95.

 
§ 2
Rejestracja udziału w Konferencji

 1. Uczestnikiem Konferencji jest każda osoba, która bierze w niej udział.

 2. Udział w Konferencji możliwy jest na podstawie wcześniejszej rejestracji.

 3. Uczestnictwo w aktywnościach wymagających wcześniejszej rejestracji bez jej dokonania nie jest możliwe z zastrzeżeniem sytuacji rezygnacji z uczestnictwa przez zarejestrowanego Uczestnika.

 4. Rejestracja odbywa się przez podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz afiliacji i prowadzona jest poprzez formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej issrns2022.synchrotron.org.pl

 5. Rejestracja rozpocznie się 22 lutego 2022 roku.

 
§ 3
Zasady udziału w Konferencji

 1. Z uwagi na pandemię SARS-CoV-2 uczestnictwo w Konferencji wymaga od wszystkich jej uczestników pełnego zaszczepienia na co najmniej dwa tygodnie przed przyjazdem do Krakowa szczepionkami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską. (Od grudnia 2021 r. pełne zaszczepienie definiuje się jako dwa tygodnie po podaniu ostatniej dawki w serii dwudawkowej lub dwa tygodnie po zatwierdzonejszczepionce jednodawkowej. Zalecany jest Booster (trzecia dawka). Organizatorzy ISSRNS 2022 będą nadal monitorować zmiany tej definicji i odpowiednio aktualizować swoją politykę w zakresie zasad udziału w Konferencji.)
  Z uwagi na występującą chorobę SARS-CoV-2 uczestnikom Konferencji rekomenduje się przyjęcia pełnego zaszczepienia przeciw SARS-CoV2 na co najmniej dwa tygodnie przed przyjazdem do Krakowa szczepionkami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską. (Od grudnia 2021 r. pełne zaszczepienie definiuje się jako dwa tygodnie po podaniu ostatniej dawki w serii dwudawkowej lub dwa tygodnie po zatwierdzonej szczepionce jednodawkowej. Zalecany jest Booster (trzecia dawka). Organizatorzy ISSRNS 2022 będą nadal monitorować zmiany tej definicji i odpowiednio aktualizować swoją politykę w zakresie zasad udziału w Konferencji.)

 2. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić organizatorom Konferencji zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu przeciw SARS-CoV-2.

 3. Wszyscy uczestnicy Konferencji są zobowiązani do wykonania testów Anty-Gen w dniu rejestracji przed wejściem na teren miejsca Konferencji. Test zostanie dostarczony przez Organizatorów ISSRNS2022 bezpłatnie dla uczestników. Jeśli uczestnik będzie posiadał wynik takiego testu (lub testu PCR) wykonanego już przed przekroczeniem granicy Polski w dniu rejestracji, nie będzie poproszony o wykonanie testu a jedynie o przedstawienie negatywnego jego wyniku w punkcie rejestracji na Konferencję.
  Wszyscy uczestnicy Konferencji są zobowiązani w dniu rejestracji przed wejściem na teren miejsca Konferencji do złożenia przesłanej przez  Organizatorów ISSRNS2022 - ANKIETY EPIDEMIOLOGICZNEJ 

 4. Pozytywny wynik testu nie pozwoli Uczestnikowi na osobiste uczestnictwo w Konferencji a jedynie na udział on-line, lecz bez możliwości interaktywnego udziału. W tej sytuacji wniesiona opłata za uczestnictwo w Konferencji nie będzie podlegała zwrotowi. Uczestnik nie będzie mógł też być zakwaterowany w hotelu w którym przebywają pozostali uczestnicy Konferencji. Jednocześnie, Organizatorzy Konferencji nie zapewniają alternatywnego zakwaterowania. 
  Brak złożenia ANKIETY EPIDEMIOLOGICZNEJ nie pozwoli Uczestnikowi na uczestnictwo w Konferencji. W tej sytuacji wniesiona opłata za uczestnictwo w Konferencji nie będzie podlegała zwrotowi. Uczestnik nie będzie mógł też być zakwaterowany w hotelu w którym przebywają pozostali uczestnicy Konferencji. Jednocześnie, Organizatorzy Konferencji nie zapewniają alternatywnego zakwaterowania. 

 5. Uczestnicy Konferencji zobowiązani są do zachowania dystansu oraz zakrywania ust i nosa będąc w pomieszczeniach wspólnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 6. Uczestnicy akceptują ustalone reguły przebiegu Konferencji, jego programu oraz zobowiązują się nie wpływać na jego zmianę i nie zakłócać przebiegu Konferencji.

 7. PTPS, NCBJ i IFJ PAN jako współorganizatorzy Konferencji planują przeprowadzenie fotorelacji z Konferencji dla celów dokumentacyjnych (np. raportów i sprawozdań), informacyjnych (dostępnych na stronie internetowej Konferencji i innych stronach internetowych PTPS, NCBJ i IFJ PAN z informacją o Konferencji i ich przebiegu), promocyjnych (np. stronach internetowych PTPS, IFJ PAN, czy NCBJ profilach PTPS, NCBJ i IFJ PAN w mediach społecznościowych) i archiwizacji (w zakresie nagrań i fotorelacji).

 8. Uczestnik biorąc udział w Konferencji, wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych w ust. 2 powyżej, bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie przez PTPS, NCBJ i IFJ PAN wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Konferencji poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie, wstawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, publiczne udostępnianie, archiwizację, w tym w szczególności na stronach internetowych PTPS, NCBJ i IFJ PAN, na profilach PTPS,  NCBJ i IFJ PAN w mediach społecznościowych, na wydarzeniach promocyjnych PTPS.

 9. Ustalone zasady udziału w konferencji o których mowa w niniejszym regulaminie mogą ulec zmianie, stosownie do ograniczeń wprowadzanych przez rząd Rzeczpospolitej Polski.

 
 
§ 4
Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin jest udostępniony uczestnikom na stronie internetowej issrns2022.synchrotron.org.pl

 2. PTPS,  NCBJ i IFJ PAN zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do tej zmiany, zmiany programu Konferencji, zwiększenia środków bezpieczeństwa towarzyszących Konferencji.

 3. Zmiana regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na stronie internetowej Konferencji.

 
§ 5
Zasady bezpieczeństwa

 1. Podczas Konferencji zakazane jest manifestowanie światopoglądu, w tym w szczególności poglądów politycznych. Zabrania się prowadzenia podczas Konferencji  działalności handlowej, promocyjnej, reklamowej z zastrzeżeniem przypadków kiedy dany podmiot uzyskał odrębną zgodę organizatora Konferencji.

 2. Organizator Konferencji w przypadku zakłócania przez Uczestnika ładu i porządku publicznego jest uprawniony do usunięcia go z udziału w Konferencji poprzez zablokowanie możliwości udziału w poszczególnych sesjach Konferencji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas Konferencji, organizator Konferencji może nagrywać przebieg Konferencji.


§ 6
Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) PTPS informuje, że:

 1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego, reprezentowane przez Prezesa Towarzystwa, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN reprezentowany przez Dyrektora IFJ PAN oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych, reprezentowane przez Dyrektora NCBJ, natomiast podmiotem przetwarzającym jest Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. z o.o.

 2. NCBJ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem możliwy jest kontakt przez e-mail: iod@ncbj.gov.pl lub pod nr telefonu +48-22-273-22-31.

 3. PTPS nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, natomiast wszelkie uwagi i pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można zgłaszać do Sekretarza PTPS poprzez email: sekretarz@synchrotron.org.pl.

 4. IFJ PAN wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem możliwy jest kontakt przez e-mail: dpo@ifj.edu.pl lub pod numerem telefonu +48- 12-662-80-80.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przygotowania, organizacji i przeprowadzenia Konferencji oraz obsługi po Konferencji w tym dokonania rozliczenia Konferencji zarówno finansowego jak i merytorycznego. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynika z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.

 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w odniesieniu do danych: imię bądź imiona, nazwisko, adres email, afiliacja, IP -  konieczne do uczestnictwa w Konferencji.

 7. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym mogą być przekazane podmiotom zapewniającym obsługę techniczną i informatyczną Konferencji oraz organom współfinansującym Warsztaty w zakresie rozliczania kosztów. Pani/Pana dana osobowa w postaci wizerunku może zostać utrwalona na zdjęciach lub filmach z Konferencji i przetwarzana na stronach internetowych PTPS. IFJ PAN i NCBJ oraz profilach PTPS, IFJ PAN i NCBJ na portalach społecznościowych w sposób umożliwiający dostęp osób trzecich, na cele związane z promocją PTPS i NCBJ, IFJ PAN, w tym na potrzeby relacji z Konferencji – zgodnie z § 3 ust. 3  Regulaminu.

 8. W sytuacji zmiany formuły Konferencji na „on-line”, wykłady podczas Konferencji będą odbywać się poprzez aplikację zapewnioną przez Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. Z o. o.

 9. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane do czasu zakończenia Konferencji a następnie przez czas przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z uczestnictwa w Konferencji. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w ramach relacji z Konferencji na stronach internetowych PTPS, IFJ PAN i NCBJ oraz profilach PTPS, IFJ PAN i NCBJ w portalach społecznościowych do czasu wycofania zgody na przetwarzanie wizerunku.

 10. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
  W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan również prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać  e-mailem na adres: sekretarz@synchrotron.org.pl lub iod@ncbj.gov.pl lub dpo@ifj.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres PTPS ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków lub NCBJ, ul. Andrzeja Soltana 7, 05-400 Otwock lub IFJ PAN ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków.

 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

 12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 
§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konferencji zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji, zmiany programu i formuły. Informację o odwołaniu Konferencji ogłosi na stronie internetowej Konferencji, o której mowa w §1 ust. 4. Organizatorzy Konferencji nie będą wobec Uczestników zobowiązani do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu, ani do zwrotu kosztów poniesionych celem uczestnictwa w Konferencji.

 2. Organizatorzy Konferencji nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku pogorszenia stanu zdrowia lub zachorowania (w tym zachorowania na SARS-CoV2) uczestnika Konferencji podczas jej trwania.

 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

CONFERENCE REGULATIONS
"15th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science" ISSRNS - 2022


§ 1
Organizers, time and duration

1. The conference "15th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science" (hereinafter referred to as the "Conference") is organized jointly by the Polish Synchrotron Radiation Society (PTPS), the National Center for Nuclear Research (NCBJ) and the Institute of Nuclear Physics of the Polish Academy of Sciences (IFJ PAN ) and takes place from 22 to 25 August 2022 in Krakow.
2. The Conference Service in the field of registration, payment, sending abstracts and other organizational activities is provided by Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 27, 01-515 Warsaw, NIP: 522-000-29-95.
3. The participant acknowledges that registering for the Conference (section 4 below) is tantamount to accepting these Regulations.
4. Detailed information about the Conference and the program can be found on the Conference website: issrns2022.synchrotron.org.pl
5. During the Conference, participants will be presented with the forms of activity prepared for them, which will be defined by separate programs. The programs referred to in the preceding sentence will be posted on the website: issrns2022.synchrotron.org.pl
 
§ 2
Registration of participation in the Conference
1. A participant in the Conference is every person who participates in it.
2. Participation in the Conference is possible on the basis of prior registration.
3. Participation in activities requiring prior registration without prior registration is not possible subject to the resignation from participation by a registered Participant.
4. Registration takes place by providing the name, surname, e-mail address and affiliation and is carried out through the registration form available on the website: issrns2022.synchrotron.org.pl
5. Registration will begin on February 22nd, 2022.
 
§ 3
Rules for participation in the Conference

1. Due to the SARS-CoV-2 pandemic, participation in the Conference requires all participants to be fully vaccinated at least two weeks before arrival in Krakow with vaccines approved by the European Commission.
(As of December 2021, full vaccination is defined as two weeks after the last dose in a two-dose series or two weeks after the approved single dose vaccine. Booster (third dose) is recommended. ISSRNS 2022 organizers will continue to monitor changes to this definition and update their policy accordingly. regarding the rules of participation in the Conference.)

Due to the SARS-CoV-2 disease, conference participants are recommended to receive full vaccination against SARS-CoV2 at least two weeks before coming to Krakow with vaccines approved by the European Commission . (As of December 2021, full vaccination is defined as two weeks after the last dose in a two-dose series or two weeks after the approved single dose vaccine. Booster (third dose) is recommended. ISSRNS 2022 organizers will continue to monitor changes to this definition and update their policy accordingly. regarding the rules of participation in the Conference.)
2. The participant is obliged to provide the organizers of the Conference with a certificate of full vaccination against SARS-CoV-2.
3. All participants of the Conference are required to perform the Anti-Gene tests on the day of registration before entering the Conference venue. The test will be provided by the ISSRNS2022 Organizers free of charge for participants. If the participant has the result of such a test (or PCR test) performed before crossing the Polish border on the day of registration, he will not be asked to perform the test, but only to present a negative result at the registration desk for the Conference.
On the day of registration, before entering the Conference venue, all participants are required to submit the EPIDEMIOLOGICAL QUESTIONNAIRE sent by the Organizers.
4. A positive result of the test will not allow the Participant to participate in the Conference in person, but only to participate on-line, but without the possibility of interactive participation. In this case, the fee for participation in the Conference will not be refunded. The participant will also not be able to be accommodated in the hotel where the other participants of the Conference are staying. At the same time, the Conference Organizers do not provide alternative accommodation.
Failure to submit the EPIDEMIOLOGICAL QUESTIONNAIRE will not allow the Participant to participate in the Conference. In this case, the fee for participation in the Conference will not be refunded. The participant will also not be able to be accommodated in the hotel where the other participants of the Conference are staying. At the same time, the Conference Organizers do not provide alternative accommodation.
5. Conference participants are required to keep a distance and cover their mouth and nose being in common areas, in accordance with applicable law.
6. The participants accept the established rules for the course of the Conference, its program and undertake not to influence its change and not to disturb the course of the Conference.
7. PTPS, NCBJ and IFJ PAN, as co-organizers of the Conference, plan to conduct a photo report of the Conference for documentation (e.g. reports and reports), information (available on the Conference website and other websites of PTPS, NCBJ and IFJ PAN with information about the Conference and their course), promotional (e.g. websites of PTPS, IFJ PAN or NCBJ, profiles of PTPS, NCBJ and IFJ PAN in social media) and archiving (in the field of recordings and photo coverage).
8. By participating in the Conference, the Participant agrees to the recording and use of his image for the purposes indicated in sec. 2 above, without the right to remuneration in this respect. The consent covers the dissemination by PTPS, NCBJ and IFJ PAN of the image recorded in connection with participation in the Conference by: recording, reproducing using any techniques, disseminating, using, placing on the market, lending, public performance, inserting, displaying, reproducing, broadcasting, public sharing, archiving, in particular on the websites of PTPS, NCBJ and IFJ PAN, on the profiles of PTPS, NCBJ and IFJ PAN in social media, at PTPS promotional events.
9. The established rules of participation in the conference referred to in these regulations may be changed according to the restrictions introduced by the government of the Republic of Poland.
 
§ 4
Changing the Regulations

1. The Regulations are available to participants on the website: issrns2022.synchrotron.org.pl
2. PTPS, NCBJ and IFJ PAN reserve the right to amend the Regulations, in particular due to changes in generally applicable laws and the need to adapt the Regulations to this change, change the Conference program, and increase the security measures accompanying the Conference.
3. The amendment to the regulations will come into force upon its publication on the Conference website.
 
§ 5
Safety rules

1. During the Conference, it is forbidden to manifest one's worldview, including in particular political views. It is forbidden to conduct commercial, promotional and advertising activities during the Conference, except for cases when a given entity has obtained a separate consent from the organizer of the Conference.
2. The Organizer of the Conference, in the event of disturbing public order by the Participant, is entitled to remove him from participation in the Conference by blocking the possibility of participating to individual sessions of the Conference. In order to ensure safety during the Conference, the Conference organizer may record the course of the Conference.
 
 
§ 6
Processing of personal data

Pursuant to Art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of  April 27th 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on data protection , hereinafter referred to as "GDPR") PTPS informs that:
1. The co-administrators of your personal data are the Polish Synchrotron Radiation Society, represented by the President of the Society, Institute of Nuclear Physics. Henryk Niewodniczański PAN represented by the Director of IFJ PAN and the National Center for Nuclear Research, represented by the Director of NCBJ, while the processor is Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. z o.o.
2. NCBJ has appointed the Personal Data Protection Inspector. You can contact the Inspector by e-mail: iod@ncbj.gov.pl or by calling + 48-22-273-22-31.
3. PTPS has not appointed a Personal Data Protection Inspector, however, any comments and questions regarding the processing of personal data may be submitted to the PTPS Secretary via e-mail: sekretarz@synchrotron.org.pl.
4. The IFJ PAN appointed the Personal Data Protection Inspector. You can contact the Inspector by e-mail: dpo@ifj.edu.pl or by calling + 48- 12-662-80-80.
5. Your personal data will be processed in order to: prepare, organize and conduct the Conference and service after the Conference, including the settlement of the Conference, both financial and substantive. The legal basis for the processing of your personal data results from art. 6 sec. 1 lit. a), b), c) and f) GDPR.
6. Providing your personal data by you is voluntary, but in relation to the data: first name or names, surname, e-mail address, affiliation, IP - necessary to participate in the Conference.
7. Your personal data provided in the registration form may be transferred to entities providing technical and IT support for the Conference and bodies co-financing the Workshops in the field of cost settlement. Your personal data in the form of an image may be recorded in photos or videos from the Conference and processed on the websites of PTPS. IFJ PAN and NCBJ and profiles of PTPS, IFJ PAN and NCBJ on social networks in a way that allows access by third parties, for purposes related to the promotion of PTPS and NCBJ, IFJ PAN, including for the purposes of reporting with the Conference - in accordance with § 3 sec. 3 of the Regulations.
8. In the event of changing the formula of the Conference to "on-line", lectures during the Conference will be held via the application provided by Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. With o. o.
9. Your personal data provided in the registration form will be processed until the end of the Conference and then for the period of limitation of claims that may arise from participation in the Conference. Your personal data in the form of an image will be processed as part of the coverage of the Conference on the websites of PTPS, IFJ PAN and NCBJ and profiles of PTPS, IFJ PAN and NCBJ in social networks until the consent for image processing is withdrawn.
10. You have the right to: obtain information about the processing of personal data and rights under the GDPR, access and rectify your data, and the right to delete personal data from the administrator's files (unless further processing is necessary for the performance of legal obligation or to establish, assert or defend claims), and the right to limit processing, object to processing - in the cases and under the conditions specified in the GDPR.
To the extent that the processing takes place on the basis of consent, you also have the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of the processing which was carried out on the basis of consent before its withdrawal.
Withdrawal of consent to the processing of personal data may be sent by e-mail to the following address: sekretarz@synchrotron.org.pl or iod@ncbj.gov.pl or dpo@ifj.edu.pl, by traditional mail to the address PTPS ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków or NCBJ, ul. Andrzeja Soltana 7, 05-400 Otwock or IFJ PAN ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Krakow.
11. Your personal data will not be subject to automatic decision making or profiling.
12. You have the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office if you believe that the processing of your personal data violates the provisions of the GDPR.
 
§ 7
Final Provisions

1. The Organizer of the Conference reserves the right to cancel the Conference, change the program and formula. The information about the cancellation of the Conference will be announced on the Conference website referred to in §1 sec. 4. The organizers of the Conference will not be obliged to the Participants to any compensation or compensation in this respect, or to reimburse the costs incurred in order to participate in the Conference.
2. The Organizers of the Conference do not bear any responsibility in the event of deterioration of health or illness (including SARS-CoV2) of a participant during the Conference.
3. In matters not covered by the Regulations, generally applicable provisions of law shall apply.

 

 

Organized by:


Honorary Patronage:

Director of IFJ PAN prof. dr hab. Tadeusz Lesiak
Director of NCBJ prof. dr hab. Krzysztof Kurek


 Exhibitors:


 
Professional Congress Organizer: